Termékek Menü

Fogyasztót megillető elállási jogra vonatkozó tájékoztatás és nyilatkozat minta

Mi az az elállási jog?

Az elállási jog azt jelenti, hogy az interneten megkötött szerződéstől jogszabályi felhatalmazás alapján egyoldalúan visszaléphetünk és a termék visszaküldése esetén követelhetjük a kereskedőtől az általunk kifizetett összeg visszatérítését. Az elállási jog kompenzálja azt, hogy a vásárlás előtt nem volt lehetőségünk a termék megvizsgálására és kipróbálására, továbbá, hogy kizárólag az eladó által egyoldalúan meghatározott információkra támaszkodhatunk a vásárlás előtt.

 

A elállási nyilatkozatminta itt érhető el.

 

Elállási jog/ Visszaszolgáltatási garancia

1 A távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet szerint  Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést. A fogyasztó az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvétele közötti időszakban is érvényesítheti.

Részlet a Kormányrendeletből:

1.2 A fogyasztó az elállási vagy felmondási jogát

a) termék adásvételére irányuló szerződés esetén

aa) a terméknek,

ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik,az utoljára szolgáltatott terméknek,

ac) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,

ad) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak,

a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától;

b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától

számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.

Ha a vállalkozás tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget, akkor a meghatározott elállási határidő tizenkét hónappal meghosszabbodik.

A fogyasztó az elállási jogát nyilatkozat útján gyakorolhatja. A dokumentum mintáját megtalálja a következő linken:

A elállási nyilatkozatminta itt érhető el.

 Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát határidő lejárta előtt elküldi.

1.3 Ha a fogyasztó eláll a távollevők között kötött szerződéstől, a vállalkozás haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. A Szolgáltató nem köteles a Fogyasztó része megtéríteni azon többletköltségeket, amely a Szolgáltató által felkínált legkevésbé költséges, szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód Fogyasztó általi választásából adódik. A Szolgáltató követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkentés megtérítését.

 

Az elállás vagy felmondás esetén a vállalkozás a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján a vállalkozás a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.

Termék adásvételére irányuló szerződés esetén a vállalkozás mindaddig visszatarthatja az meghatározott összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Nem illeti meg a vállalkozást a visszatartás joga, ha vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza.

1.4 A fogyasztó kötelezettségei elállása vagy felmondása esetén

A fogyasztó köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve a vállalkozásnak vagy a vállalkozás által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni, kivéve, ha a vállalkozás vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi. Visszáru visszaszolgáltatásáról minden esetben magának a Megrendelőnek kell gondoskodnia. A termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie, a vállalkozás nem vállalta e költség viselését.

1.5 A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog alóli kivételek

A fogyasztó nem gyakorolhatja elállási jogát:

b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, a 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;

h) olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;

1.6 Elállási jog érvényesítése:  Írásban postai (Timpanon Kft. 7100 Szekszárd, Aranytó utca 12.) vagy elektronikus úton (info@timpanonkft.net) tett nyilatkozattal lehetséges. A dokumentum mintáját megtalálja a következő linken:

A elállási nyilatkozatminta itt érhető el.

1.7 A teljes 45/2014. (II. 26.) Kormányrendeletet elolvashatja a  http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=167547.260043 oldalon.