Fogyasztót megillető elállási jogra vonatkozó tájékoztatás és nyilatkozat minta

Mi az az elállási jog?

Az elállási jog azt jelenti, hogy az interneten megkötött szerződéstől jogszabályi felhatalmazás alapján egyoldalúan visszaléphetünk és a termék visszaküldése esetén követelhetjük a kereskedőtől az általunk kifizetett összeg visszatérítését. Az elállási jog kompenzálja azt, hogy a vásárlás előtt nem volt lehetőségünk a termék megvizsgálására és kipróbálására, továbbá, hogy kizárólag az eladó által egyoldalúan meghatározott információkra támaszkodhatunk a vásárlás előtt.

 

A elállási nyilatkozatminta itt érhető el.

 

Elállási jog/ Visszaszolgáltatási garancia

1 A távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet szerint  Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést. A fogyasztó az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvétele közötti időszakban is érvényesítheti.

Részlet a Kormányrendeletből:

1.2 A fogyasztó az elállási vagy felmondási jogát

a) termék adásvételére irányuló szerződés esetén

aa) a terméknek,

ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik,az utoljára szolgáltatott terméknek,

ac) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,

ad) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak,

a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától;

b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától

számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.

Ha a vállalkozás tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget, akkor a meghatározott elállási határidő tizenkét hónappal meghosszabbodik.

A fogyasztó az elállási jogát nyilatkozat útján gyakorolhatja. A dokumentum mintáját megtalálja a következő linken:

A elállási nyilatkozatminta itt érhető el.

 Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát határidő lejárta előtt elküldi.

1.3 Ha a fogyasztó eláll a távollevők között kötött szerződéstől, a vállalkozás haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. A Szolgáltató nem köteles a Fogyasztó része megtéríteni azon többletköltségeket, amely a Szolgáltató által felkínált legkevésbé költséges, szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód Fogyasztó általi választásából adódik. A Szolgáltató követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkentés megtérítését.

 

Az elállás vagy felmondás esetén a vállalkozás a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján a vállalkozás a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.

Termék adásvételére irányuló szerződés esetén a vállalkozás mindaddig visszatarthatja az meghatározott összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Nem illeti meg a vállalkozást a visszatartás joga, ha vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza.

1.4 A fogyasztó kötelezettségei elállása vagy felmondása esetén

A fogyasztó köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve a vállalkozásnak vagy a vállalkozás által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni, kivéve, ha a vállalkozás vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi. Visszáru visszaszolgáltatásáról minden esetben magának a Megrendelőnek kell gondoskodnia. A termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie, a vállalkozás nem vállalta e költség viselését.

1.5 A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog alóli kivételek

A fogyasztó nem gyakorolhatja elállási jogát:

b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, a 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;

h) olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;

1.6 Elállási jog érvényesítése:  Írásban postai (Timpanon Kft. 7100 Szekszárd, Aranytó utca 12.) vagy elektronikus úton (info@timpanonkft.net) tett nyilatkozattal lehetséges. A dokumentum mintáját megtalálja a következő linken:

A elállási nyilatkozatminta itt érhető el.

1.7 A teljes 45/2014. (II. 26.) Kormányrendeletet elolvashatja a  http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=167547.260043 oldalon.